Gebruikersovereenkomst

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze gebruikersovereenkomst (hierna de overeenkomst) verwijst naar de site "nl.designluxpro.com" op nl.designluxpro.com.

1.2. Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen de Administratie van de site "nl.designluxpro.com" (hierna te noemen: de Site Administratie) en de Gebruiker van deze Site.

1.3. De sitebeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment de bepalingen van deze Overeenkomst te wijzigen, toe te voegen of te schrappen zonder de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

1.4. Voortgezet gebruik van de Site door de Gebruiker betekent acceptatie van de Overeenkomst en wijzigingen in deze Overeenkomst.

1.5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze overeenkomst op wijzigingen daarin.

2. DEFINITIES VAN VOORWAARDEN

2.1. De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenis voor de doeleinden van deze Overeenkomst:

2.1.1 "nl.designluxpro.com" is een informatieve site op de domeinnaam nl.designluxpro.com, die zijn activiteiten uitvoert via een internetbron en aanverwante diensten.

2.1.2. nl.designluxpro.com is een site met informatie over diensten, die de selectie, bestelling en (of) aankoop van de Service mogelijk maakt.

2.1.3. Beheer van de site nl.designluxpro.com - geautoriseerde medewerkers op het beheer van de site, handelend in naam van "nl.designluxpro.com".

2.1.4. De gebruiker van de site nl.designluxpro.com (hierna te noemen de gebruiker) is een persoon die via internet toegang heeft tot de site en de site gebruikt.

2.1.5. De inhoud van de site nl.designluxpro.com (hierna te noemen de Inhoud) - beschermde resultaten van intellectuele activiteit, inclusief teksten van literaire werken, hun namen, voorwoorden, annotaties, artikelen, illustraties, omslagen, muzikale werken met of zonder tekst, grafisch, tekstueel, fotografisch, afgeleide, composiet en andere werken, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, handelsmerknamen, logo's, computerprogramma's, databases, evenals ontwerp, structuur, keuze, coördinatie, uiterlijk, algemene stijl en grootte De indeling van deze Inhoud, die deel uitmaakt van de Site en andere intellectuele eigendommen, zowel collectief als individueel, is te vinden op nl.designluxpro.com.

3. ONDERWERP VAN OVEREENKOMST

3.1. Het onderwerp van deze Overeenkomst is om de Gebruiker van de Site toegang te verlenen tot de Producten en diensten die worden aangeboden op de Website.

3.1.1 De site biedt de gebruiker de volgende soorten services (services):

  • toegang tot elektronische inhoud kosteloos, met het recht om te downloaden, inhoud te bekijken;
  • toegang tot de zoek- en navigatiehulpmiddelen van de site;
  • toegang tot informatie over de Services en informatie over het gratis bestellen van Services;
  • andere soorten diensten (diensten) geïmplementeerd op de pagina's van de Site.

3.1.2. Alle bestaande (daadwerkelijk functionerende) diensten (diensten) van de Site, evenals eventuele latere wijzigingen en aanvullende diensten (diensten) van de Site die in de toekomst verschijnen, vallen onder de reikwijdte van deze Overeenkomst.

3.2. Toegang tot de site is gratis.

3.3. Door de Site te bezoeken, wordt de Gebruiker geacht toegang te hebben tot deze Overeenkomst.

3.4. Het gebruik van materialen en diensten op de Site wordt beheerst door de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie

4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

4.1. Het sitebeheer heeft het recht om:

4.1.1. Wijzig de gebruiksvoorwaarden van de site en verander de inhoud van deze site.Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie van de nieuwe versie van de Overeenkomst op de Website.

4.1.2. Beperk de toegang tot de site als de gebruiker de voorwaarden van deze overeenkomst schendt.

4.2. Gebruiker kan:

4.2.1. Krijg toegang tot het gebruik van de site.

4.2.2. Gebruik alle beschikbare services op de site en laat verzoeken voor alle op de site aangeboden services achter.

4.2.3. Stel alle vragen met betrekking tot de diensten van de sitedetails, die in de sectie "Contacten" staan.

4.2.4. Gebruik de website uitsluitend voor de doeleinden en op de manier die is voorgeschreven door de overeenkomst en niet verboden door de wetten van de Russische Federatie.

4.3. De gebruiker van de site verbindt zich ertoe om:

4.3.1. Op verzoek van de sitebeheerder aanvullende informatie verstrekken die rechtstreeks verband houdt met de diensten die deze site biedt.

4.3.2. Let op de eigendoms- en niet-eigendomsrechten van auteurs en andere rechthebbenden bij het gebruik van de site.

4.3.3. Neem geen acties die kunnen worden beschouwd als een verstoring van de normale werking van de Site.

4.3.4. Verspreid de Site niet vertrouwelijk en beschermd door de wetgeving van de Russische Federatie informatie over personen of rechtspersonen.

4.3.5. Vermijd acties waardoor de vertrouwelijkheid van informatie beschermd door de wetgeving van de Russische Federatie kan worden geschonden.

4.3.6. Gebruik de Site niet voor de verspreiding van advertentie-informatie, behalve met toestemming van de Sitebeheerder.

4.3.7. Maak geen gebruik van de diensten van de Site om:

4.3.7. 1. het downloaden van inhoud die illegaal is, schendt de rechten van derden; bevordert geweld, wreedheid, haat en (of) discriminatie op grond van ras, nationale, seksuele, religieuze en sociale aard; bevat onjuiste informatie en (of) beledigingen voor specifieke personen, organisaties en autoriteiten.

4.3.7. 2. prikkels tot het plegen van onwettige handelingen, alsmede bijstand aan personen van wie de acties gericht zijn op het schenden van de beperkingen en verboden die van kracht zijn op het grondgebied van de Russische Federatie.

4.3.7. 3. schending van de rechten van minderjarigen en (of) het veroorzaken van schade, in welke vorm dan ook, aan hen.

4.3.7. 4. schending van rechten van minderheden.

4.3.7. 5. jezelf presenteren als een andere persoon of vertegenwoordiger van de organisatie en / of gemeenschap zonder voldoende rechten, inclusief de werknemers van deze Site.

4.4. Het is de gebruiker verboden om:

4.4.1. Gebruik alle apparaten, programma's, procedures, algoritmen en methoden, automatische apparaten of gelijkwaardige handmatige processen om de inhoud van de Site te openen, te verwerven, kopiëren of volgen;

4.4.2. Verstoren van de goede werking van de site;

4.4.3. Op welke manier dan ook om de navigatiestructuur van de Site te omzeilen om informatie, documenten of materialen te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet specifiek wordt weergegeven door de diensten van deze Site;

4.4.4. Ongeautoriseerde toegang tot de functies van de Site, alle andere systemen of netwerken met betrekking tot deze Site, evenals tot alle diensten die op de Site worden aangeboden;

4.4.4. Breek het beveiligings- of authenticatiesysteem op de Site of op een netwerk gerelateerd aan de Site.

4.4.5. Een omgekeerde zoekopdracht uitvoeren, bijhouden of proberen om informatie over een andere gebruiker van de site bij te houden.

4.4.6. Gebruik de Site en zijn Inhoud voor elk doel dat verboden is door de wetten van de Russische Federatie, en zet aan tot elke illegale activiteit of andere activiteit die de rechten van de Site of andere personen schendt.

5. GEBRUIK VAN DE SITE nl.designluxpro.com

5.1. De site en de inhoud op de site zijn eigendom van en worden beheerd door de sitebeheerder.

5.2. De inhoud van de Site mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, overgedragen of gedistribueerd, evenals gepost op het wereldwijde internetnetwerk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Administratie van de site.

5.3. De inhoud van de site is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie.

5.4. De aankoop van de Services aangeboden op de Site kan het invullen van het aanvraagformulier met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker vereisen.

5.5.De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid van persoonsgegevens, die zijn ingevuld in het aanvraagformulier.

5.6. De gebruiker moet het sitebeheer onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op de beveiliging.

5.7. Het sitebeheer heeft het recht om de toepassing van de gebruiker eenzijdig te annuleren zonder opgave van redenen en zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

5.9. De sitebeheerder heeft te allen tijde het recht zonder kennisgeving aan de gebruiker om wijzigingen aan te brengen in de lijst met diensten die op de site worden aangeboden en (of) in de prijzen die van toepassing zijn op dergelijke diensten die door de site worden aangeboden.

5.10. De documenten waarnaar wordt verwezen in clausules 5.10.1 - 5.10.4 van deze Overeenkomst regelen in het relevante gedeelte en breiden hun effect uit naar het gebruik van de Site door de Gebruiker. De volgende documenten zijn opgenomen in deze overeenkomst:

5.10.1. Privacybeleid.

5.11. Alle documenten die worden vermeld in clausule 5.10. van deze Overeenkomst kan worden verlengd. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Site worden gepubliceerd.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

6.1. Alle verliezen die de Gebruiker kan lijden in geval van opzettelijke of onzorgvuldige overtreding van enige bepaling van deze Overeenkomst, evenals door ongeoorloofde toegang tot de berichten van een andere Gebruiker, worden niet vergoed door de Sitebeheerder.

6.2. Beheer van deze site is niet verantwoordelijk voor:

6.2.1. Vertragingen of mislukkingen in het proces van de operatie, als gevolg van overmacht, evenals elk geval van problemen in telecommunicatie, computer, elektrische en andere gerelateerde systemen.

6.2.2. De goede werking van de Site, als de Gebruiker niet beschikt over de nodige technische middelen voor het gebruik ervan, en ook geen verplichtingen heeft om gebruikers dergelijke middelen te bieden.

7. SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

7.1. De sitebeheerder heeft het recht om alle verzamelde informatie over de gebruiker van deze site vrij te geven als de openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot het illegale gebruik van de site of om de gebruiker te identificeren (identificeren) die de rechten van de sitebeheerder of de rechten van andere sitegebruikers kan schenden.

7.2. De websitebeheerder heeft het recht om informatie over de Gebruiker openbaar te maken, die hij nodig acht om de bepalingen van de huidige wetgeving of rechterlijke beslissingen na te leven, om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te waarborgen, om de rechten of veiligheid van de naam van de organisatie, Gebruikers, te beschermen.

7.3. Het sitebeheer heeft het recht informatie over de Gebruiker vrij te geven als de huidige wetgeving van de Russische Federatie dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat.

7.4. Het Sitebeheer heeft het recht zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker om de toegang tot de Site te beëindigen en (of te blokkeren) als de Gebruiker deze Overeenkomst of de gebruiksvoorwaarden van de Site in andere documenten heeft geschonden, evenals in geval van beëindiging van de Site of vanwege een technisch probleem of probleem.

7.5. Het sitebeheer is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of derden voor het beëindigen van toegang tot de site in geval van schending door de gebruiker van enige bepaling van deze overeenkomst of een ander document dat de gebruiksvoorwaarden van de site bevat.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

8.1. In het geval van meningsverschillen of geschillen tussen de Partijen bij deze Overeenkomst, is een voorwaarde alvorens een beroep te doen op de rechtbank een eis in te dienen (een schriftelijk voorstel voor een vrijwillige regeling van het geschil).

8.2. De ontvanger van de claim binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst, zal de eiser schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van de tegenprestatie van de claim.

8.3.Als het onmogelijk is om het geschil op vrijwillige basis op te lossen, heeft een van de partijen het recht om bij de rechtbank een aanvraag in te dienen voor bescherming van hun rechten, die hun wordt geboden door de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

8.4. Elke claim met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de Site moet worden ingediend binnen 1 dag nadat de gronden voor de claim zijn ontstaan, met uitzondering van de auteursrechtelijke bescherming van de Site-materialen die door de wet worden beschermd. In geval van overtreding van de voorwaarden van deze clausule, zal elke claim of grond voor een claim worden terugbetaald bij de wet van beperkingen.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het sitebeheer accepteert geen tegenaanbiedingen van de Gebruiker met betrekking tot wijzigingen in deze Gebruikersovereenkomst.

9.2. Gebruikersrecensies op de Site zijn geen vertrouwelijke informatie en kunnen door de Sitebeheerder zonder beperkingen worden gebruikt.

Banken

meubilair

stoelen